Đầu RJ11 (điện thoại)

Đầu RJ11 (điện thoại)

  • Giao tiếp: Đầu RJ11
  • Dùng cho các loại điện thoại bàn
2,000₫

  • Giao tiếp: Đầu RJ11
  • Dùng cho các loại điện thoại bàn