A Card - Web Content Filter License Key

A Card - Web Content Filter License Key

A card apply for: Vigor2820 / 2830 / 2920/ 3200 / VigorIPPBX2820


1,050,000₫

Web Content Filter License key A card là DrayTek cung cấp giấy phép thử nghiệm cho Commtouch GlobalView Web Content Filter trong router Vigor tương thích như Vigor2820 / Vigor2830 / Vigor2920/ Vigor3200 / VigorIPPBX2820.